Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle! Customit kadulle!
MMAF - Toimintaa ja uutisia
[ Etusivulle | Hallitus | MP-tarinoita | Yhdistyksen säännöt | Uutisarkisto ]

   Go to the top of this page Autoverolakiin Yllätysmuutos - Ajolupien Jatkoaika ja Käytetyt Yhä "Uusia" (17-12-03)

Tämän vuoden alussa hyväksytty autoverolaki mahdollisti väliaikaisten 3 kk ajolupien myöntämisen vuoden 2003 loppuun asti. Motiivina oli pahoin ruuhkautunut autoverohakemusten käsittely tulissa. Eduskunta käsitteli ja hyväksyi hallituksen esityksen (HE 136/2003) näiden väliaikaisten ajolupien antomahdollisuuden jatkamista vuoden 2003 lopusta vuoden 2004 loppuun asti. Tähän asti hyviä uutisia mutta sitten kuuluukin kummia...

Autoverolaissa on sääntö jonka mukaan uusi ajoneuvo muuttuu käytetyksi vasta 6kk vanhana. Toisinsanoen lain silmissä ajoneuvo on uusi kuuden kuukauden ajan. Tämän säännön piti poistua siirtymäajan jälkeen tämän vuoden lopussa joten emme ole siitä sitten edellisen autoverolainuudistuksen pitäneet sen kummempaa meteliä. Lakialoitteeseen (LA 152/2003 vp) ui kuitenkin ilmeisesti automaahantuojien lobbaama ehdotus jatkaa tätä 6kk sääntöä vuodella.

Lakialoiteessa asia kerrotaan suoraan: "Uuden ja päivän vanhan käytetyn auton verotuskohtelu eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä johtaa selkeästi eriarvoiseen kohteluun ja saattaisi saada markkinat käyttäytymään siten, että hyvin varustellut uudet autot keinotekoisesti vanhennettaisiin rekisteröimällä ne ensin ulkomaille veroetujen saamiseksi." Toisinsanoen lainvalmistelijalla on huoli siitä, että sekä verottaja että uusien ajoneuvojen maahantuojat ja kauppiaat jäisivät nuolemaan näppejään jos kansalaiset saisivat edullisesti vähän käytettyjä ajoneuvoja yhteisön vapaakauppa-alueelta?

Ylläoleva voidaan tulkita niin, että lakialoitteen motiivina on jatkaa uudehkojen ajoneuvojen piilotullia ja siirtää varsinaista ongelmaa eteenpäin ainakin vuodella sen sijaan, että etsittäisiin toimivaa ratkaisua ja verotusmuotoa.

Komissio on jo yli vuosi sitten pyytänyt selvitystä Suomen tulkinnalle "käytetystä" ajoneuvosta. Komissio (virallinen ilmoitus Suomen hallitukselle 17.12.2002, 2001/2091, C(2002)5448) on kuluttajien kanssa samoilla linjoilla: "Käytännössä autoa voidaan pitää käytettynä heti sen liikkeestä ostamisen jälkeen. Toisin sanoen vain poikkeustapauksissa voidaan kuvitella, että auton arvo eli siitä saatava jälleenmyyntihinta olisi sama, jolla se on ostettu vähittäisliikkeestä."

MMAF:n tulkinnan mukaan kyseessä on valtion taholta tahallinen Yhteisön jäsenvelvoitteiden, komission virallisen ilmoituksen sekä eurooppaoikeuden periaatteiden noudattamatta jättäminen. Harkitsemme seuraavia toimenpiteitä, yhtenä vaihtoehtona on neuvotella valtion vastaisista jatkotoimenpiteistä suoraan komission kanssa. Myös jokainen äänestäjä voi suoraan ottaa yhteyttä lakialoitetta laatineisiin kansanedustajiin ja vaatia selitystä miten kansanedustajan mielestä yhden ajokauden verran ajettu moottoripyörä voi yhä olla uusi?

Lakialoitteen valmistelussa oli kuultavana kilpailuvirastoa lukuunottamatta osapuolia, joiden intresseissä on pitää uusien ja uudehkojen ajoneuvojen kauppa omissa käsissänsä. Vapaan kaupan edunsaajien eli kulutajian edustajia ei jostain syystä kutsuttu lainvalmistelutyöhön mukaan. Näin meitä kusetetaan.

Lisätietoa ja taustamateriaalia:

   Go to the top of this page Isot Voimat Autoveroa Vastaan (20-11-03)

6.11.2003 A-Studiossa käsiteltiin autokauppaa ja autoverotusta. Haastattelussa ilmoittivat sekä Autoalan keskusliitto että Tullihallitus pääjohtajiensa suulla edellyttävänsä Suomen muuttavan autoverotustaan siten, että nykyisestä autoverosta luovutaan ja se korvataan vuotuisella ympäristöperustaisella käyttömaksulla. Vaatimus perustuu Euroopan yhteisön komission loppuvuodesta 2002 tekemään kannanottoon jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi nopeasti luopua hankinnan verotuksesta ja siirtää verotus hiilidioksidipäästöjen mukaan määräytyviin käyttömaksuihin.

Moottoripyörien kannalta asia on mielenkiintoinen, SMOTO on esittänyt nykyisestä verosta luopumista jo vuodesta 1999 alkaen. Kannanottoa voidaan pitää osittain SMOTOn tavoitteiden mukaisena. Kun käyttömaksupohjaiseen autoverotukseen siirrytään on moottoripyörien erityisominaisuudet, käyttötarkoitus ja lyhyt käyttökausi ja pienet hiilidioksidipäästöt otettava suhteellisesti ja tasapuolisesti huomioon muihin ajoneuvoryhmiin verraten.

Erityisesti on huomioitava muut samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetut ajoneuvot, kuten matkailuautot. Matkailuautojen ollessa jo nyt vapautettuja autoverosta katsookin SMOTO että seuraavan autoverouudistuksen myötä tulee moottoripyörät saattaa tasavertaiseen asemaan matkailuautojen ja muiden harrastuskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen, moottorivieneiden ja moottorikäyttöisten laitteiden kanssa.

SMOTO tulee toimimaan asiassa aloitteellisesti ja tekemään yhteistyötä tullin, muiden moottoripyörä ja autoalan järjestöjen sekä muiden vaikuttajien kanssa. Neuvottelut eri sidosryhmien kanssa ovat jo meneillään.

Lisätietoja: Hannu Virta, toiminnanjohtaja@smoto.fi, SMOTO, 0400-956 355


Go to the top of this page Harley-Davidson Ei Ole EU:n Rangaistustullilistalla (20-11-03)

YLEn pääuutislähetyksessä 10.11 kerrottiin Euroopan-yhteisön asettavan merkittäviä rangaistustulleja amerikkalaisvalmisteisille tuotteille, mikäli USA ei luovu terästeollisuuden suojatulleista. Saman sisätöinen uutinen on julkaistu myös mm. BBCn verkkosivuilla.

Esimerkkinä mainittiin erityisesti Harley-Davidson moottoripyörät. Toteutuessaan tämä 30 % lisätulli merkitsisi Suomessa merkittäviä hinnankorotuksia kaikille amerikkalaisvalmisteisille moottoripyörille.

Esitetty tieto on virheellinen. Moottoripyörät on poistettu keväällä 2002 niiden tuotteiden listalta joita rangaistustullit koskevat. Tämä on tulosta FEMAn (The Federation of European Motorcyclists' Associations) ja moottoripyörävalmistajien yhteisestä lobbaustyöstä.

SMOTO on julkaissut internet sivuillaan (http://www.smoto.fi/) ajan tasalla olevan luettelon rangaistustullien kohteiksi tulevista tuotteista, sekä komissaari Pascal Lamy:n kirjeen Feman pääsihteerille Antonio Perlotille, jossa Lamy vahvistaa sen että moottoripyörät on poistettu rangaistustullilistalta.

Lisätietoja: Hannu Virta, toiminnanjohtaja@smoto.fi, SMOTO, 0400-956 355

  
  
  
   Go to the top of this page Kysely Prosenttisääntöjen Muutosaikataulusta (29-09-03)

Eduskunta hyväksyi autoverolain uudistamistyön yhteydessä ponnen, jossa liikenne- ja viestintäministeriötä edellytetään muuttamaan osamuutosten jyvityssääntöjä siten, että liikenneturvallisuutta parantavia osia ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä kulutusosia ei enää otettaisi huomioon autoverolain 3 §:n mukaisia prosenttiosuuksia laskettaessa. Tätä kirjoitettaessa muutosta ei ole tehty ja MMAF onkin tehnyt ministeriöön kirjallisen kyselyn, jossa tiedustellaan aikataulua näiden ns. prosenttisääntöjen muuttamiselle kuten eduskunta on edellyttänyt.

Prosenttiäännösten tarkoituksena on yksinomaan estää autoveron kiertäminen. Tätä voidaan sinänsä toki pitää hyväksyttävänä tavoitteena. Säännös on kuitenkin monilta osin ongelmallinen. Esimerkkinä järjestelmän monimutkaisuudesta mainittakoon tässä yhteydessä niin kutsuttu 50 %:n sääntö, joka lyhyesti esitettynä merkitsee moottoripyörän uudelleen verotusta silloin, kun osia on vaihdettu 50 % tai enemmän.

Säännökseltä puuttuu teoreettinen pohja siinä mielessä, että moottoripyörä ei muutu uudeksi, kun sen osista vaihdetaan 50 %. Tästä huolimatta autoveroa kannetaan kuten uusista moottoripyöristä. Säännöksen soveltaminen saattaa myös johtaa verovelvollisen kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin. Muutosprosenttien toteamiseksi laadittu ns. jyvityssäännöstö saattaa merkitä moottoripyörän uudelleen verottamista myös entisöinnin, vahinkokunnostuksen ja tavanomaisten kuluvien osien kunnossapitotoimien johdosta. Sääntely ei tee eroa osavaihdosten syiden tai osien käyttötarkoituksen perusteella. Niin ikään sääntely ei huomioi sitä, ovatko vaihdetut osat lähtöisin jo kertaalleen verotetusta vanhasta moottoripyörästä.

Näin ollen saattaa syntyä tilanne, jossa rakentelija kunnostaa vanhoja moottoripyöriä käytöstä poistetuilla mutta jo kertaalleen verotetuilla kierrätysosilla. Uudelleenverotus merkitsee tässä tilanteessa paitsi verotusta kolmanteen kertaan, myös lainsäädännön sanelemaa rajoitusta vanhojen osien uusiokäytölle.

Jyvityssäännöissä on myös paljon tulkinnanvaraisuuksia ja harrastajan on usein hankala ennakolta arvioida mikä on jonkin muutoksen lopullinen prosenttiluku. Laskentakäytännöt myös vaihtelevat eri katsastusasemien välillä. Oikeustajun kannalta tilanne, jossa korkea autovero saattaa kulloistenkin tulkintojen mukaan ennalta arvaamattomasti napsahtaa päälle ei kestä tarkastelua. Harrastajien keskuudessa tätä kutsutaankin "valtion rakentelupalkinnoksi" ja näitä asioita on viimeisten vuosien aikana käyty selvittelemässä, lähes poikkeuksetta harrastajien eduksi, eri oikeusasteissa useiden satojen tapausten voimalla.

Veron valvomiseksi luotu järjestelmä ei myöskään palvele liikenneturvallisuutta vaan saattaa osien vaihtamisesta johtuvan veroseuraamusuhan takia johtaa jopa päinvastaiseen lopputulokseen. Pahimmassa tapauksessa sääntely on ilmeisesti johtanut siihen, että moottoripyöräilyn turvallisuudelle ensiarvoisen tärkeitä osia, kuten jarruja, renkaita tai rungon osia ei ole voitu vaihtaa, sillä katsastusasemalla tehty ja vahvistettu prosenttilaskelma ylittyisi ja vero lankeaisi maksettavaksi.

MMAF:n kysely: http://www.mmaf.fi/documents/Kysely-LVM-Jyvitys20030929.rtf


Go to the top of this page Mikä Olikaan Se Suurin Sallittu Akseliväli? (29-09-03)

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä viime vuoden lopulla jäi sekä pykälien laatijoilta että lausunnon antajilta, MMAF mukaan lukien, huomaamatta vanhan ns. kopteriasetuksen, eli liikenneministeriön päätös moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta (332/1992), sääntö moottoripyörän akselivälistä.

Viime vuoden lopulla hyväksytyssä ja tämän vuoden alussa voimaan tulleessa asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä (1257/1992) sanotaan, että moottoripyörän suurin sallittu pituus on neljä metriä. Tämä mitta on EU:n ajoneuvoluokkamääritysten mukainen ja se mahdollistaa käytännössä akseliväliltään yli kolmimetristen laitteiden rakentamisen.

Mutta asia ei olekaan tällä selvä vaikka niin voisi äkkiseltään kuvitella. Vanha kopterilaki on edelleen voimassa ja siinä sanotaan, että etuhaarukan saa muuttaa määrätyin edellytyksin. Yksi näistä edellytyksistä määrää, että akseliväli ei ylitä kahta metriä kuin "vähäisissä määrin". Tätä vähäisistä määrää on käytännössä tulkittu enintään ketjujen kireyden eli taka-akselin säätövaran mitaksi.

Lopputulos tästä pykäläviidakosta onkin sitten perin erikoinen. Kopterilaki (joka ei todellisuudessa siis ole laki tai edes asetus vaan liikenneministeriön päätös) on alemmanasteinen säädös kuin asetus jossa enimmäismitaksi säädetään neljä metriä. Kopterilaki koskeekin vain alkuperäisen rakenteen muuttamista, tästä on päätöksessä erillinen soveltamisalasäännös. Kokonaan uusi moottoripyörä voi siis, ainakin teoriassa, olla akseliväliltään yli kolmimetrinen mutta jos sen rakenteellista akseliväliä muutetaan niin pelin maksimimitat kutistuvat reilusti.

Pykälien ilmiselvä ristiriita lienee tahaton kömmähdys jota ei ole ministeriössä huomattu. MMAF on huomauttanut tästä akseliväliasiasta samassa yhteydessä kun kyseltiin prosenttisääntöjen muutosaikataulua.

MMAF:n kysely: http://www.mmaf.fi/documents/Kysely-LVM-Jyvitys20030929.rtf


Go to the top of this page Euro-Bike Projekti Etenee (29-09-03)

SMOTO teki loppuvuodesta 2000 kantelun EU-säännösten kanssa ristiriidassa olevista maahantuonnin kuvioista. Kantelu poiki taannoin uutisoidun vaatimustenmukaisuustodistusten hinta- ja toimitusaikakaton ja nyt asia on katsastusvaatimusten osalta nytkähtänyt taas hiukan eteenpäin. Kanteluiden käsittelyprosessihan on sellainen, että ensin joku tekee kantelun, sitten kanneltu saa antaa vastineensa ja selityksensä kantelun aiheesta ja lopuksi alkuperäinen kantelija saa vielä vastata tuohon vastineeseen. Tämän jälkeen asiaa käsittelevä oikeusporras tekee päätöksen. Komissio on nyt pyytänyt SMOTOlta vastinetta Suomen virkamiehistön laatimaan vastineeseen ja vastineessa esitettyihin väittämiin.

Näistä väittämistä värikkäin on kotimaisten virkapäiden tulkinta, jonka mukaan maahantuonnin yhteydessä tehtävä katsastus vastaa paitsi paperisodan osalta niin myös tarkastuksen sisällön kannalta kotimaassa rekisteristä poistetun ja sittemmin uudelleen rekisteröitävän ajoneuvon katsastusta.

Jokainen joka on omakohtaisesti rekisteröinyt käytettynä maahantuodun ajoneuvon tietää tämän väitteen täydeksi palturiksi vaikka paperilla, vakavin naamoin ja viran antamin valtuuksin esitettynä homma saattaakin kuulostaa samalta. Tämän takia SMOTO etsi ja löysi vapaaehtoiset (suurkiitokset!), joiden avulla käytännön erot saatiin tarkasti dokumentoitua. Lyhyesti kerrottuna tässä tuli todennettua, että ajoneuvon uudelleenrekisteröinnillä ei toimenpiteenä ole käytännössä kovinkaan paljon yhteistä käytettynä maahantuodun ajoneuvon rekisteröinnin kanssa.

Toinen virkapäiden esittämä omituinen väite on, että toisesta yhteisön jäsenvaltiosta maahantuotavat ajoneuvot pitää ennen rekisteröintiä katsastaa liikenneturvallisuuden nimissä. Yhteisön sääntöjen mukaan tämä onkin sallittua silloin, jos laite aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten elämälle tai ympäristölle. Yhteenvetona voitaneen siis päätellä Suomen viranomaisten väittävän kirkasotsaisesti, että esimerkiksi Ruotsissa rekisteröity ja liikenteeseen hyväksytty moottoripyörä aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten elämälle ja ympäristölle. Kotimaisten virkamiestemme näkemys sisärajan takana toimivien virkaveljiensä ja -sisariensa ammattitaidosta ei tunnu kovin korkealta.

Sähköpuolen komponenteissa luovuttiin jo vuosikausia sitten kansallista hyväksymismenettelyistä ja nykyään riittää sähkölaitteen hyväksyntä jossain EU-alueella. Miksi ajoneuvojen kanssa pitäisi menetellä jotenkin toisin? Varsinkin kun yhteisön asiakirja 396Y0513(01) kertoo seuraavaa: "...jäsenvaltiot saavat tarkastaa ennestään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon fyysisen kunnon sen rekisteröintiä varten ainoastaan, jos vastaava tarkastus suoritetaan samoissa olosuhteissa myös muutettaessa niiden alueella jo rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä."

Käytännön esimerkkejä ongelmatapauksista ovat toisessa EU-maassa rakennetut oma- ja piensarjavalmisteiset ajoneuvot. Esimerkiksi Saksassa hyväksytty ja katsastettu spondon-runkoinen fighteri tai jäykkärunkoinen pitkäkeula pitää voida rekisteröidä Suomeen ilman erillisiä rajamuodollisuuksia. Rekisteröintiin pitää riittää toisen jäsenvaltion antama todiste liikennekelpoisuudesta eli käytännössä edeltävä rekisteriote sekä jonkinlainen todiste omistajanvaihdoksesta.

Loppuun voitaneen vielä todeta, että nythän sekä uudelleenrekisteröinti että maahantuonnin yhteydessä suoritettava katsastus on ihan virkatoimen puolesta julistettu samanlaisiksi. Maalaisjärjellä tästä voisi päätellä, että kyseisiä katsastuksia olisi nyt sitten muutettava niin, että ne todella vastaavat sisällöltänsä ja toimenpiteistänsä virkahenkilöiden esittämiä väittämiä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan vastaavatko lausunnot ja teot toisiaan.

   Go to the top of this page Verotusarvojen Määrittelystä Tulossa Uusi Soppa (25-09-03)

Käytettynä maahantuotavan moottoripyörän verotusarvo on uudistetun autoverolain mukaan ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo. Yleisen vähittäismyyntiarvon käsite vastaa autoverolain 11 b §:n ja lain esitöiden mukaan pääpiirteissään oikeudessamme yleisesti käytettyä käyvän arvon käsitettä. Tällä tarkoitetaan autoverotuksessa sitä hintaa, jonka kuluttajan asemassa oleva henkilö joutuisi samanlaisesta ajoneuvosta kotimaisilla markkinoilla maksamaan.

Tämä käyvän arvon määrittely onkin sitten se varsinainen ongelma, se nimittäin määritellään virkatyönä ja omistajan tai ostajan mielipiteellä tai arvostuksilla ei ole juuri vaikutusta. Kysytyille ja yleisille malleille tällainen yleinen arvo onkin ehkä löydettävissä mutta harvinaisempien mallien, puhumattakaan rakennetuista pyöristä, arvonmääritykseen ei ole mitään kaavaa. S.H.M.FAQ antaa sarkastisella hörötyksellä säestetyn kaavan vanhemman ja erikoisemman moottoripyörän hinnan määrittelemiseksi: "Lähtöhinta on aika tarkkaan 100 euroa. Jos peli on alkuperäisessä maalissa, kerro hinta kahdella. Jos kaikki osat tallella, kerro hinta taas kahdella. Jos mustat rekisterikilvet (edes yksi), kerro hinta jälleen kahdella. Jos paperit täsmää runkonumeroon, kerro hinta taas kahdella. Jos ostaja vaikuttaa innokkaalta, kerro kahdella ja jos peli lähtee ensimmäisellä potkaisulla käyntiin, kerro loppuhinta kahdella. Ja loppuhinnassahan on sitten 100 Euroa 'tinkivaraa'."

Moottoripyöristä pulitettava erillisvero on autoveroalesta huolimatta vielä erittäin suuri. Tällä on monia muitakin seurannaisuuksia kuin pelkkä uusien tai käytettyjen moottoripyörien hinta. Autoverotuksesta juontava pykälistö on uudistuksista huolimatta yhä niin monimutkainen, että pienimmistäkin asioista joudutaan käymään vuositolkulla oikeutta pahimmillaan aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai jopa yhteisöjen tuomioistuimeen asti. Pelkkä pelko valtion myöntämästä rakentelupalkinnosta lannistaa sisukkaimmankin harrastajan tai yrittäjän. Moni rakentaakin 'salaa' ilman muutoskatsastuksia tai muita tarpeellisia tarkistuksia, tässä valossa autoveropeikko ei ainakaan edistä liikenneturvallisuutta.

Yllä olevaa tarkasteltaessa onkin odotettavissa, että jos tähän verotusarvon määrittelyyn ei saada selvyyttä, läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, näistä asioista tullaan vielä käymään laajasti oikeutta rakennettujen, kolaroitujen ja käytettynä maahantuotavien moottoripyörien osalta. Eikä tässä vielä kaikki…

Onko käytetynä maahantuotuja verotettu liikaa?

Autoverolain 6 a §:n mukaan ennen vuotta 2003 valmistetun käytettynä verotettavan moottoripyörän vero on ensisijaisesti se osuus verotusarvosta, joka sisältyi samanlaisen moottoripyörän yleiseen vähittäismyyntiarvoon, kun pyörä oli uusi. Jos näin kannettava veron määrä kuitenkin ylittää sen veron määrän, joka sisältyy markkinoilla olevan vastaavan ajoneuvon jäljellä olevaan arvoon, ei tätä ylittävää määrää kanneta. Tätä kirjoitettaessa merkki- ja mallikohtaisia veron osuuksia ei ole tullin toimesta julkaistu kuin yhden merkin osalta rajoittuen siinäkin ainoastaan vuodesta -95 eteenpäin suoritettuihin verotuksiin.

Autoverolain sääntelyn ja yhteisöjen oikeuden ristiriitaisuuden aiheuttamista ongelmista yksi kytkeytyy vanhojen moottoripyörien verotukseen uuden lain nojalla. Moottoripyörien korkea, vuoteen 2002 asti vallinnut autovero tuli voimaan 1.1.1974. Sitä ennen, vuosina 1958-1973, uusien moottoripyörien autoverokanta oli kuutiotilavuudesta riippumatta alimmillaan 15 % hankinta-arvosta (ns. cif-hinta) laskettuna. Käytettynä maahantuotujen autoveron määrä on vuosien 1974-2002 välisenä aikana laskettu pääosin ns. ikävähennysjärjestelmän mukaan joka on jossain tapauksissa antanut kuluttajan kannalta edullisen lopputuloksen.

Verotuksen syrjimättömyyden vaatimus tarkoittaa sitä, että nyt maahantuotavista käytetyistä moottoripyöristä ei saa periä enempää veroa kuin mitä aikaisemmin joko uutena tai käytettynä maahantuoduissa on veroa jäljellä. Tätä syrjimättömyyden vaadetta tutkitaan seuraavassa hiukan tarkemmin sillä se sisältää erittäin merkittäviä periaatteita moottoripyörien rakentelun kannalta.

Vanhojen verotus tulisi suorittaa vanhan verokannan mukaisesti

Käytettyinä maahantuotavien vuosimallia 1958-1973 olevien moottoripyörien autoveron osuuksien määrittämisessä tulisi käyttää sitä autoverokantaa, joka oli Suomessa voimassa kyseisten moottoripyörien valmistusvuonna. Vuosina 1958-1973 moottoripyörien autoverokanta oli alimmillaan 15 % hankinta-arvosta. Ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo käsittää mm. hankintahinnan, autoveron, tullin, maahantuojan ja vähittäismyyjän katteen sekä arvonlisäveron. Vuosina 1958-1973 uusien moottoripyörien vähittäismyyntiarvoihin sisältyneet veron osuudet ovat näin ollen olleet alhaisempia kuin kyseisten vuosien autoverokannan mukainen veron osuus moottoripyörien hankintahinnasta.

Tulli on kuitenkin tehnyt näiden vanhempien pyörien kohdalla pääsääntöisesti verotuspäätöksiä, joissa perityn autoveron osuudet verotusarvoista eivät ole yllä kuvatun tulkinnan mukaisia. Sen sijaan, että autoveron osuuden määrittämisessä olisi huomioitu kyseisten moottoripyörätyyppien käyttöönottopäivän mukainen yleinen autoverokanta, on verotus suoritettu käyttäen huomattavasti korkeampia veroprosentteja, jotka on määritetty vuoden 1974 jälkeisten autoverolakien mukaan.

Myös edellisen autoverolain aikana maahantuotujen halvempi verokanta on huomioitava

Toinen käytettynä maahantuotavasta ajoneuvosta kannettavan veron määrään liittyvä ongelmakohta kytkeytyy aikaisemman autoverolainsäädännön aikana käytettyinä maahantuotuihin moottoripyöriin ja niistä kannettuun veroon. Niissä tilanteissa, joissa Suomen hintataso tiettyjen moottoripyörämerkkien ja -mallien osalta on korkea, saattoi aikaisemman ikävähennysjärjestelmän perusteella kannettava vero olla nykyisen järjestelmän perusteella kannettavaa veroa matalampi. Tästä seuraa, että aikaisemman järjestelmän voimassaoloaikana käytettyinä maahantuotujen moottoripyörien arvoon sisältyy selvästi vähemmän veroa kuin uuden lain perusteella kannettuna joko ajoneuvokohtaisen yksilöllisen veroprosentin mukaan tai laissa säädetyn keskimääräisen veroprosentin perusteella.

Myös tätä ongelmaa ratkaistaessa olisi ensisijaisesti tarkasteltava yhteisöjen oikeuden verotukselle asettamia vaatimuksia. Yhteisöjen tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella on selvää, että veroa ei saa kantaa enempää kuin sisältyy samanlaisen jo jäsenvaltioon rekisteröidyn ajoneuvon arvoon. Koska itse järjestelmältä edellytetään syrjimättömyyttä, on niin ikään selvää, että syrjimättömän verokohtelun varmistaminen ei saa jäädä verovelvollisen vastuulle, vaan se on tehtävä viran puolesta.

Yhteisön oikeuden näkökulmasta ei myöskään ole löydettävissä perusteita sille, miksi aikaisemmin käytettyinä maahantuodut ajoneuvot olisi asetettava ajoneuvojen yleiseen vähittäismyyntiarvoon ja niihin todellisuudessa sisältyviin veron suhteellisiin osuuksiin perustuvassa järjestelmässä eriarvoiseen asemaan uusina maahantuotuihin ajoneuvoihin nähden. Päinvastoin, yhteisön oikeuden näkökulmasta on ilmeistä, että myös näiden ajoneuvojen hintaan sisältyvät veron osuudet on otettava huomioon määrättäessä veroa maahantuotavalle käytetylle ajoneuvolle, sillä muunlainen tulkinta johtaisi siihen, että veroa saatetaan ainakin joissain tapauksissa kantaa enemmän kuin sisältyy samanlaisen kotimaassa jo rekisteröidyn ajoneuvon arvoon.

Käytetyn moottoripyörän maahantuojalla ei tavallisesti ole käytettävissään tietoa hänen tuomansa moottoripyörän kanssa samanlaisen jo kotimaahan rekisteröidyn moottoripyörän arvoon sisältyvästä veron määrästä. Kun otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta, jonka mukaan perustamissopimuksen 90 artikla edellyttää, että verojärjestelmä ei millään tavoin ole vaikutuksiltaan syrjivä, ei verovelvolliselle voitane tällaista näyttövelvollisuutta asettaakaan. Näin ollen jää tulliviranomaisen vastuulle soveltaa mainittua autoverolain säännöstä ja huolehtia siitä, että veroa ei kanneta yhteisön oikeuden vastaisella tavalla liikaa.

Käytettyjen verotuksesta haetaan jälleen ennakkopäätöksiä

SMOTO on piti syyskuun alussa tullin autoverotusosaston kanssa palaverin yllä esitetyistä moottoripyörien verokohtelun epäkohdista. Tullin edustajat totesivat esittämämme näkökannat osittain oikeiksi. Koska kysymyksessä on kuitenkin uuden lain tulkinta sovimme hyvässä yhteisymmärryksessä, että asia ratkaistaan Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Viranomaisena Tullilla on mahdollisuus pyytää tässä asiassa nopeutettua käsittelyä.

SMOTO etsikin syyskuun alussa vapaaehtoista, jonka moottoripyörästä on varmuudella peritty autoveroa liikaa. Asianomistajan on aina itse tehtävä verovalitus ja koska SMOTO ei ole moottoripyörien maahantuoja vaan motoristien edunvalvontaorganisaatio apua tarvittiin jälleen kentältä. Tällainen tapaus löytyi (jälleen suurkiitokset!) ja verovalitusprosessi on tätä kirjoitettaessa saatettu alulle. MMAF seuraa tämänkin asian etenemistä tiiviisti.

  
  
  

   Go to the top of this page MMAF:n Lausunto Oma- Ja Piensarjavalmisteisen Moottoripyörän Verotusarvosta (02-07-03)

Tullin epävirallinen arviointilautakunta on kokoontunut nyt pariin otteeseen. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa antaa lausunto ajoneuvon verotusarvosta tapauksissa, joissa vertailuajoneuvoa ei ole tai sellaisen löytäminen ei ole yksiselitteistä.

http://www.tulli.fi/tulli_tiedottaa/lehdistotiedotteet/2003/011_2003.html
Epävirallinen arviointilautakunta antaa lausuntoja

Hallituksen esityksessä olleet autoverotuksen arviointilautakuntaa koskevat säännökset jätettiin eduskunnassa valiokuntavaiheessa pois laista, koska lakiin perustuvaa lautakuntaa ei pidetty tarpeellisena. Valiokunta piti kuitenkin tärkeänä, että Tulli käyttää käytännön verotustyössä arvonmäärityksen apuna parasta saatavilla olevaa aineistoa ja mahdollisimman edustavaa pohjatietoa.

Tullihallitus haluaa, että arvonmääritys tehdään mahdollisimman laajaan tietopohjaan ja asiantuntemukseen nojautuen, ja on siksi perustanut Tullin ja ajoneuvoalan sekä kuluttajatahojen yhteistyöelimenä toimivan epävirallisen arviointilautakunnan. Lautakunta antaa lausuntoja ajoneuvojen arvoista kaikkein vaikeimmissa tapauksissa ja toimii autoverotusta seuraavana asiantuntija- ja yhteistyöfoorumina. Tullihallitus haluaa koota lautakuntaan mahdollisimman laajan ja monipuolisen osaamisen, ja on siksi kutsunut siihen jäseniä useista alan etujärjestöistä ja viranomaistahoilta.

Autoverotuksen arviointilautakuntaan ovat esittäneet jäseniä Ajoneuvohallintokeskus, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat ry, Keskuskauppakamari, MP-Kauppiaat ry, Suomen Motoristit ry, Teknisen Kaupan Liitto ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ry. Myös Autoliitto ry:lle on varattu mahdollisuus esittää jäsentä lautakuntaan.

Myös kuluttajajärjestöjen edustajat on pyydetty mukaan lautakuntaan, motoristeja lautakunnassa edustaa Suomen Motoristit r.y. (SMOTO). Arviointilautakunnan tehtävät huomioiden MMAF tulee SMOTOn kautta seuraamaan ja toivottavasti myös vaikuttamaan aktiivisesti lautakunnan päätöksentekoon.

Ensimmäisessä kokouksessa SMOTOn edustajalta kysyttiin kantaa oma- ja piensarjavalmisteisten moottoripyörien verotusarvon määrittelyn perusteista. Koska MMAF:lla on asiantuntemusta ja kokemusta kyseisestä aihepiiristä lausunnon tekeminen lankesi luonnostaan MMAF:n tehtäväksi.

Lausuntoa tulkittaessa tulee huomioida, että siinä otetaan kantaa siihen miten oma- tai piensarjavalmisteisen moottoripyörän verotusarvo tulisi määritellä nimenomaan nykyisten lakien ja pykälien puiteissa. Lausunnossa ei siis oteta kantaa miten näitä moottoripyöriä tulisi oikeudenmukaisesti verottaa.

Ehdotus: Verotusarvo joko osto- ja valmistushinnasta tai vertailemalla sarjavalmisteisten hintakoriin

Sekä käytettynä maahantuotavan että uutena verotettavan oma- tai piensarjavalmisteisen moottoripyörän verotusarvona on pidettävä ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa Suomessa (AutoveroL 10 a §). Yleiseksi vähittäismyyntiarvoksi voidaan hyväksyä omistajan esittämä perusteltu kirjallinen selvitys moottoripyörän käyvästä arvosta. Tällaisena voidaan muun ohella pitää ulkomaisen kauppiaan tai yksityishenkilön hankintahinnasta antamaa kuittia.

Mikäli omistajalla ei ole esittää kirjallista selvitystä omavalmistemoottoripyörän yleisestä vähittäismyyntiarvosta, arvo määritellään yksilön osalta erikseen arviointilautakunnassa. Lautakunta asettaa verotusarvon suhteuttamalla oma- tai piensarjavalmisteisen moottoripyörän käyvän arvon ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisiin Suomen markkinoilla oleviin sarjavalmisteajoneuvoihin. Jos yhtä lähinnä samankaltaista sarjavalmisteista moottoripyörää ei voida osoittaa, on arvo suhteutettava useiden samankaltaisten moottoripyörien arvoista muodostettavaan koriin. Vertailupyörien valinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. moottoripyörän tyyppi, moottorin teho ja koko sekä muu varustelu.

Arvo ei voi olla yhtä korkea kuin vertailtavien sarjavalmisteisten arvo

Arvon suhteuttamisessa sarjavalmisteisten moottoripyörien arvoihin on otettava huomioon muun ohella seuraavia seikkoja: Takuun ja huollon puutteet, tuotannon laatukriteerit ja testauksen rajallisuus, tuotemerkin puute ja se, että osa osista voi olla käytettyjä tai itse valmistettuja. Jos ajoneuvo on alun perin valmistettu omaan käyttöön ilman liiketoiminnallista tarkoitusta, ei valmistukseen kulunutta työaikaa voida ottaa huomioon hintaan vaikuttaneena tekijänä.

MMAF arvioi yllä mainittujen seikkojen vaikuttavan oma- tai piensarjavalmistemoottoripyörän käypään arvoon siten, että arvo on keskimäärin n. 25-35 % matalampi kuin samankaltaisen sarjavalmisteajoneuvon. Kuitenkin esimerkiksi Harley-Davidsonin käyvästä arvosta poikkeuksellisen suuri osa muodostuu juuri tuotemerkistä. Tämä merkitsee muun muassa, että niissä tapauksissa, joissa omavalmistemoottoripyörää lähinnä vastaava ajoneuvo on Harley-Davidson, on omavalmisteen käyvän arvon suhteuttamisessa Harley-Davidsonin arvoon otettava huomioon tuotemerkin poikkeuksellisen suuri vaikutus hinnanmuodostukseen.

Koko lausunto on luettavissa osoitteessa: http://www.mmaf.fi/documents/Lausunto-OmavalmisteenArvo20030630.rtf (64.6KB).


  
   Go to the top of this page Vaatimustenmuksisuustodistuksille Hintakatto Ja Enimmäistoimitusaika (23-06-03)

Erävoitto europyörille - Toisesta EU-maasta ostetun ajoneuvon vaatimuksenmukaisuustodistuksille 100 euron hintakatto ja toimitusajaksi enintään kolme viikkoa.

Suomen Motoristit ry:n eli SMOTO:n europyöräprojekti tuottaa tulosta. EU:n komission avustuksella on saatu liikenne- ja viestintäministeriö suosittelemaan, että toisesta EU-maasta tuotavan moottoripyörän vaatimuksenmukaisuustodistus saa maksaa tämän jälkeen enintään 100 euroa. Samalla säädettiin, että todistuksen saaminen saa kestää enintään kolme viikkoa.

Nyt saavutettu tulos on merkittävä, sillä se koskee paitsi kaikkia toisesta EU-maasta tuotavia moottoripyöriä niin myös autoja. Pahimmillaan vaatimuksenmukaisuustodistuksesta on peritty jopa 500 euroa ja toimitusajat ovat venyneet yli puoleen vuoteen.

Europyöräprojektia jo yli neljä vuotta

SMOTOn europyöräprojekti, jossa myös MMAF on ollut aktiivisesti mukana, käynnistyi jo 1999 kun vaatimuksenmukaisuustodistusten hinnat alkoivat nousta. Samalla luettiin EU:n pykäliä ja direktiivejä ja todettiin, että itseasiassa koko vaatimustenmukaisuustodistuksen vaatiminen toisesta EU-maasta tuotavalle ajoneuvolle on rajamuodollisuus ja siten syrjivää. Europyöräprojekti tähtääkin kotimaassa rekisteröintikäytäntöjen yhtenäistämiseen, oli pyörä sitten ostettu Tohmajärveltä, Brysselistä tai mistä osasta EU:ta tahansa.

Europyöräprojktissa todettiin, että jos vaatimustenmukaisuustodistuksista ei päästä eroon niin ainakin niiden hinnat ja toimitusajat pitää saada kohtuullisiksi. Valitettavasti neuvottelut suomalaisten sidosryhmien kanssa eivät tuottaneet tulosta joten SMOTO teki tammikuussa 2001 EU-komissiolle kantelun vapaan kaupan rajoituksista. Komissio otti asian lopulliseen käsittelyyn tänä keväänä. 10.6.2003 pidettiin komission edustajien, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajien välillä asiaa käsittelevä kokous.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti 16.6.2003 kirjeen, jossa tunnustetaan SMOTOn vaatimus ja kehotetaan maahantuojia noudattamaan komission tulkitsevaa tiedonantoa 96/C143/04. Tiedonannon mukaan valmistajan edustajan on toimitettava pyydetty vaatimuksenmukaisuustodistus kohtuullisin kuluin ja kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena pidetään tässä enintään noin 100 euron kustannuksia ja kolmen viikon toimitusaikaa.

- Liikenne- ja viestintäministeriön kirjeessä kehotetaan nyt maahantuojia noudattamaan kyseistä hintakattoa. Siinä kuitenkin unohdetaan, että myös katsastuskonttorit myyvät vastaavia todistuksia tällä hetkellä 150 euron hintaan. SMOTOn näkemyksen mukaan komission ohjeet koskevat myös katsastusasemia, toteaa Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Hannu Virta.

Perityt ylihinnat palautukseen?

SMOTO ehdottaa myös, että v-todistuksista perittyjä ylisuuria maksuja pitäisi palauttaa ostajille. Komission ohje on annettu jo vuonna 1996 ja siitä on useaan otteeseen huomautettu, paitsi SMOTOn niin myös muiden tahojen toimesta, sekä viranomaisia että sidosryhmiä. SMOTO käynnistää asiaa koskevat neuvottelut sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa: http://www.smoto.fi/


  
   Go to the top of this page Kopterin #50 MMAF-palstan Jutut (20-05-03)

Tasavallan presidentti vahvisti uuden autoverolain 4.4.2003. Tulli soveltaa lainmuutosta alkaen 15.5.2003. Lain voimaantulosäädös kuitenkin ulottaa sen alkavaksi 1.1.2003.

  
   Ajolupia

Nyt on mahdollista käyttää yksityishenkilön omaa käyttöä varten maahantuotua ajoneuvoa tullin myöntämällä ajoluvalla ja siirtoluvalla väliaikaisesti, ennen veronmaksua, enintään kolmen kuukauden ajan maahantuonnista. Sitä ei voida myöntää kaupallisiin tarkoituksiin.

Tullin ajoluvan ja siirtoluvan myöntäminen yksityishenkilölle kolmeksi kuukaudeksi edellyttää, että ajoneuvolle hankitaan jatkuva liikennevakuutus. Vakuutushakemus voidaan maahantulon yhteydessä lähettää tullista vakuutusyhtiöön. Käytännössä ainakin If-Sampo vaatiikin tullin käyttämistä vakuutuksen välittäjänä, eikä suostu avaamaan vakuutusta suoraan asiakkaalle. Syytä tähän yhtiöstä ei osattu selittää.

Tullin ajolupa ja siirtolupa ovat voimassa seuraavin ehdoin: autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa luvan myöntämisestä; luvan voimassaolo päättyy 10 päivän kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä; ajoneuvon omistusoikeutta ei saa luovuttaa; ajoneuvon rekisteröintikatsastus on aloitettava 10 päivän kuluessa ajoneuvon maahantuonnista. Jos veroilmoitus tai verotus peruutetaan, peritään 100 euron lisäksi maksu, jonka suuruus on enintään yksi kymmenesosa siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suorittaa.

Tullin ajolupa voidaan myöntää samoin ehdoin myös niille ajoneuvoille, joiden verotus on tullissa vireillä jo tällä hetkellä, jos ajoneuvon rekisteröintikatsastus on aloitettu ja ajoneuvolle on hankittu jatkuva liikennevakuutus.

Verotusten oikaisut

Uuden autoverolain mukaan kaikki 1.1.1999 tai sen jälkeen toimitetut käytettyjen ajoneuvojen verotukset voidaan verovelvollisen hakemuksesta oikaista uuden lain mukaisiksi. Takautuvuus koskee sekä EU-alueelta että sen ulkopuolelta tuotuja käytettyjä ajoneuvoja.

Hakemus verotuksen oikaisemiseksi on tehtävä siihen tullitoimipaikkaan, joka on toimittanut verotuksen. Oikaisujen tekeminen aloitetaan keväällä sitä mukaa kuin käytettyjen ajoneuvojen veron osuuksia koskeva selvitystyö etenee tullissa. Veroprosenttitaulukot julkaistaan niiden valmistuttua myös internetissä.

Lakia sovelletaan takautuvasti 1.1.2003 alkaen uusien ajoneuvojen verotuksessa. Muutos koskee myös EU-alueen ulkopuolelta tuotuja ajoneuvoja. Uusien ajoneuvojen verotukset oikaistaan hakemuksetta uuden lain mukaisiksi. Verovelvollinen voi kuitenkin hakea oikaisun estämistä viimeistään 15.8.2003.

Tullilaitos tiedottaa muutosten tarkemmasta sisällöstä ennen lain voimaantuloa tullin internetsivuilla http://www.tulli.fi/. Lisää kommentointia uudesta laista löytyy osoitteesta http://www.tulli.fi/tulli_tiedottaa/tulliviesti/autovero.html

Verotusarvo

Tarkennusta viime numeron mainintaan ovh:sta verotusarvona. Uusien moottoripyörien (ja autojen) verotusarvona pidetään vähittäismyyntiarvoa. Tulli laskee arvon vähentämällä maahantuojan ilmoittamasta ovh-hinnasta "normaalina pidetyn" alennuksen. Vahvistamattoman tiedon mukaan tuo alennus olisi 4%.

Käytettyjen moottoripyörien vero määrätään tiettynä prosenttiosuutena pyörän yleisestä vähittäismyyntiarvosta. Arvolla tarkoitetaan samanlaisen, jo Suomessa rekisteröidyn pyörän käypää arvoa veroilmoituksen tekohetkellä.

Ennen vuotta 2003 valmistetuista, käytettynä verotettavista moottoripyöristä kannetaan veroa käytetyn ajoneuvon verotushetken yleisestä vähittäismyyntiarvosta se prosenttiosuus, joka sisältyi samanlaisten ajoneuvojen yleisiin vähittäismyyntiarvoihin niiden ollessa uusia. Veron suhteellisen osuuden selvittämiseksi tarvitaan tietoa paitsi aikanaan uusista ajoneuvoista kannettujen verojen määristä, myös näiden ajoneuvojen hinnoista Suomessa silloin, kun ne olivat uusia. Tullilaitos vahvistaa verojen suhteelliset osuudet eli veroprosentit taulukoissa, jotka julkaistaan.

   Näiden taulukoiden laatimisen täytyy olla hirvittävä työ. Hintoja ja niiden sisältämiä veroja ei kyettäne selvittämään kovin monen vuoden päähän. Lienee mahdotonta taulukoida kaikkien Suomessa myytyjen mallien alkuperäisiä hintoja ja veroja. Samaten käytettyjen tämänhetkiset markkina-arvot pystytään käsittääksemme taulukoimaan vain malleista, joita on tarjolla riittävän suuri otos.

Laki sanoo, että jos veron osuutta ei ole julkaistu taulukossa, veron osuus on moottoripyörässä ajoneuvon verotusarvosta iskutilavuudesta riippuen 9-23%. (Kts. taulukko edellisessä numerossa.) Odotamme mielenkiinnolla, miten määritellään sellaisten käytettyjen ajoneuvojen markkina-arvo (eli verotusarvo), joita ei ennestään ole Suomen markkinoilla.

Vanhojen vero

Tulli on vahvistanut edellisellä palstallamme esitetyn näkemyksemme siitä, että ennen vuotta 1958 valmistetut ajoneuvot ovat vastedes vapaita autoverosta. Lisäksi EU:n ulkopuolelta vanhoja laitteita tuoville tiedoksi, että "eräissä tapauksissa" yli 30 vuotta vanhat ajoneuvot ovat tullivapaita, kun ne ovat tyyppiä, jota ei enää valmisteta. Lisäksi ennen v. 1950 valmistetut ajoneuvot ovat vapaita tullista, jopa ajokunnottomina. Niistä maksetaan vain alv. EU-systeemi on nykyisin jopa Suomessa! Tulli pidättää itsellään oikeuden määrittää milloin kyseessä on tulliton ajopeli. Autovero säädettiin Suomessa -58 ja oli mp:ille matala (15% luokkaa) vuoteen 1974 saakka. Tällöin tuli voimaan muutaman vuoden ajaksi 120% tasoinen hirmuvero. Edustaa tullilta melkoista "piru raamattua" asennetta, jos näihin yli 25 vuotta vanhoihin ajoneuvoihin sovelletaan nyt sitä vastaavaa veroprosenttia.

Tähän asti yli 25-vuotiaiden moottoripyörien verotusarvo on ollut 70% cif-hinnasta (cif: ostohinta + rahti + rahdin vakuutus) ja autovero tästä 30%. Lisäksi on syytä muistaa eduskunnan uuteen lakimuutoksen liittämät lausumat. Niistä voidaan päätellä, missä hengessä eduskunta on lain antanut: "1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin autoverolain jatkovalmistelun käynnistämiseksi niin, että... museo- ja harrasteautojen... verotusta koskevien säännösten ajantasaisuus tarkistetaan." On selvää, että tällä ei tarkoitettu harrasteajoneuvojen veron kiristämistä.

Kolmanneksi, on hyvä muistaa uuden veronlaskennan keskeinen periaate, Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon arvoon sisältyvä veron määrä. Maalaisjärjellä ajatellen käytetyn moottoripyörän arvo ei tänä päivänä voine sisältää missään oloissa 120%:n aiheuttamaa yli-puolet-veroa. (Esimerkki 120% tilanteesta: veroton hinta 1000 + 120% vero (=1200); verollinen hinta 2200, josta 1200 = 54,5% veroa.)

Tämän ikäiset ajoneuvot tuodaan poikkeuksetta harrastekäyttöön. Toivottavasti niillekin löytyy mielekäs verokäytäntö EU-hengessä.

Muuta

Muutoksen jälkeenkin autoverolle kannetaan edelleen kaikissa tapauksissa arvonlisäverokannan suuruista veroa. Käytettynä verotettavan ajoneuvon osalta veroa kannetaan sen arvonlisä- tai liikevaihtoverokannan suuruisena, joka on ollut voimassa ajankohtana, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran otettu käyttöön.

Prossapuolella kulutusosien vaihtaminen ei enää vaikuta verotuskohteluun (katso: http://www.vm.fi/vm/liston/print.lsp?r=35617&l=fi). Kuljetuskalustoa hankkivien on hyvä tietää, että ennen 3.5.1993 käyttöön otetut pakettiautot ovat nyt verovapaita, jos täyttävät nykyisen autoverolain 23 ja 24 § pakettiauton määritelmän.

  
  
  

   Go to the top of this page Tulli: Pyörä Ajoon Jo Ennen Verojen Maksua (14-04-03)

Tulli on ilmoittanut jo myöntävänsä kolmen kuukauden väliaikaisia ajolupia moottoripyörille jo huhtikuussa vaikka uusi autoverolaki tulee voimaan vasta toukokuun alussa. Ajolupa mahdollistaa ajamisen tullauspäätöstä odotellessa edellyttäen, että (toisesta EU-maasta maahantuonnin yhteydessä vastoin EU-säännöksiä vaadittava) rekisteröintikatsastus on aloitettu.

Aikaisemminhan käytäntönä oli, että peli seisoi parhaan ajokauden ajan tallissa tyhjänpanttina kunnes tullaus oli suoritettu loppuun ja verot maksettu.

Tullin väliaikainen ajolupa voidaan myöntää myös niille ajoneuvoille, joiden verotus on jo tällä hetkellä vireillä, jos ajoneuvon rekisteröintikatsastus on aloitettu ja ajoneuvolle on hankittu jatkuva liikennevakuutus. Huomaa, että maahantuonnin ajankohdalla ei ole merkitystä vaan lupa irtoaa kolmeksi kuukaudeksi sen hakemisesta lähtien.

Lisätietoa: http://www.tulli.fi/

   Go to the top of this page Viimeinen Hetki Tullata Tallipyörä (13-04-03)

Nyt on oikea ajankohta talleissa seisovien moottoripyörien tullaamiseen. Uusi autoverolain muutos tulee voimaan toukokuun alussa ja sitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2003 jälkeen maahantuoduille pyörille. Lain voimaantulon jälkeen verotuksen laskutavalle ei juuri ole vaihtoehtoja.

Ennen huhtikuun loppua on siis mahdollisuus jättää tullille autoveroilmoitus niin, että se käsitellään vielä vanhan verolain laskukaavan mukaan. Vanhan autoverolain mukainen kaava saattaa antaa alemman autoveron määrän pyörän merkistä, mallista ja vuosimallista riippuen.

Niillä, joille vanhan lain mukainen laskukaava antaa korkeamman veron kuin toukokuun alussa käyttöön otettava uusi autoverolaki, ei ole syytä huoleen koska tulli tulee valituskäytännön kautta palauttamaan "liikaa" perityn veron osuuden korkojen kera takaisin. Sen sijaan ne, joille vanha kaava on edullisempi ovat nopeasti toimiessaan voitolla. Tulli on ilmoittanut, että se ei peri veroetua takaisin jos autoveroilmoitus on toimitettu ennen toukokuun alkua.

  
  
  
   Go to the top of this page PitkäPinna. Itse Tehty Moottoripyörä (05-03-03)
Näyttely Suomen käsityön museossa 27.2.-4.5.2003

Työnäytökset PitkäPinna näyttelyssä
7.3.Mitä moottoripyörän entistäminen on? - Tapio Ylitalo - entistämisessä huomioitavat periaatteet ja käytännön toteutusvaiheet
21.3.Moottoripyörästä museoajoneuvo - Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n museoajoneuvotarkastajat Tapani Puttonen ja Keijo Virtanen - moottoripyörän museoajoneuvotarkastus ja rekisteröinti museoajoneuvoksi
4.4.Moottoripyörän koristemaalaukset - Repa Virolainen - koristeraidat ja kuviomaalaukset työnäytöksin
11.4.Ajovarusteet yksilöllisiksi - Repa Virolainen - kypärien ja ajoasujen koristemaalaukset työnäytöksin
Työnäytökset museon aulassa perjantaisin klo 12:00-16:30. Vapaa pääsy.
Itse tehdyt moottoripyörät valtaavat Suomen käsityön museon Jyväskylässä kevään ajaksi. PitkäPinna -näyttelyssä kerrotaan omin käsin tekemisen ja rakentelun merkityksestä motoristien harrastuksessa. Rakennettu moottoripyörä kertoo aina myös omistajastaan - kiinnostuksenkohteista, taidoista, pitkäjännitteisyydestä, intohimoista...

Näyttely on suunnattu kaikille moottoripyöristä, tekniikasta ja rakentelusta kiinnostuneille. Suomen käsityön museo tuottaa näyttelyn yhteistyössä harrastajien kanssa. Esillä olevat pyörät eivät ole vain näyttelyesineitä, vaan niillä myös ajetaan. Näyttelyarkkitehtuurin on suunnitellut muotoilija Anne Saarikoski.

Moottoripyörällä on Suomessa yli satavuotinen historia. 1960-luvulla moottoripyörä koki inflaation autojen yleistymisen vuoksi. Siihen saakka se oli ollut joka miehen menopeli, jolla ajeltiin arkiasiat ja vapaa-ajan huvit. Samalla moottoripyörä alkoi kehittyä nuorison harrastusvälineeksi - vapauden ja voiman symboliksi.

1960-70-lukujen taitteessa Suomessa alkoi chopper ("kopteri") ja cafe racer -tyyppisten pyörien rakentelu ulkomaisten esikuvien innoittamana. Samoihin aikoihin yleistyi myös moottoripyörien entistäminen. Sillä tarkoitetaan pyörän palauttamista alkuperäiseen asuun ja kuntoon.

Moottoripyörien kehitys hyötypelistä harrastusvälineeksi näkyy myös ajokkien muuttumisena. Entisaikaan samalla ajokilla tehtiin työmatkat ja osallistuttiin kilpailuihin, mutta nykypäivänä valmistajien mallivalikoimissa on pelkästään maantieajoon tarkoitettujen peruspyörien lisäksi muun muassa sporttipyöriä, urheilullisia matkapyöriä, suuria matkapyöriä, matkaenduroja ja custom-pyöriä. Osaltaan moottoripyörien muuttumiseen on vaikuttanut harrastajien omaehtoinen pyörien muuttaminen omia tarpeita tai esteettistä silmää miellyttäväksi.

Moottoripyörän rakentamisen tyylisuuntia
Määrittelyt: Tapio Ylitalo

Entistetty moottoripyörä on ulkoasultaan ja tekniikaltaan alkuperäiseen asuun palautettu pyörä. Entistetty moottoripyörä, mikäli se on 30 vuotta vanha, voidaan rekisteröidä museoajoneuvoksi, jos se läpäisee museoajoneuvotarkastuksen sekä normaalin moottoriajoneuvokatsastuksen.

Chopper eli kopteri on moottoripyörä, jota on kevennetty poistamalla "ylimääräisiä" osia tai vaihtamalla osia pienempiin ja kevyempiin. Kopterille tyypillinen ulkoasu on pitkä keula, korkea ohjaustanko, pieni polttoainetankki, muhkea takapyörä, siro etupyörä sekä matala ja rento ajoasento. Custom on samanhenkinen moottoripyörä, ja rajanveto näiden välillä on usein vaikeaa.

Cafe racer on hengeltään lähinnä katukäytössä oleva asfalttiratojen kilpamoottoripyörä. Moottorin tulee olla mahdollisimman iso ja tehokas. Nimitys cafe racer syntyi Englannissa 50-luvulla, missä kapinallisilla nuorilla oli tapana kokoontua tienvarsi-kahviloihin mm. kuuntelemaan huonomaineista rock`n roll -musiikkia. Epävirallisia kilpa-ajoja ajettiin muun liikenteen seassa, usein poliisit kintereillä.

Vapaasti rakennetuille pyörille ainoana rajoituksena on moottoripyöriä koskevat lait ja asetukset.

Lisätietoja

KUJALLA - Suomen kansallispukukeskuksen pienessä näyttelytilassa 27.2.-4.5.2003 Moottoripyörämuotia. Suomen kansallispukukeskus toimii käsityön museon yhteydessä, avoinna ti-su 11-18.

Tiedottaja Laura Ruottinen, Suomen käsityön museo, laura.ruottinen@jkl.fi tai (014) 626 841, 040-044 6792 Tapio Ylitalo 050-548 86 28
Näyttelyintendentti Mikko Oikari, Suomen käsityön museo, mikko.oikari@jkl.fi tai (014) 624 944

Suomen käsityön museo avoinna ti-su 11-18, poikkeuksia juhlapyhinä. Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 624 945 Pääsymaksut aikuisilta 5 euroa, vähintään 10 hengen ryhmille 4,20 euroa, alle 18-vuotiaat ja alan opiskelijat ilmaiseksi, perjantaisin kaikille vapaa pääsy. http://www.craftmuseum.fi/nayttelyt.htm


  
   Go to the top of this page Laki Autoverolain Muuttamisesta Hyväksyttiin (15-02-03)

Arvioidaan, että moottoripyörien vero alenee karkeasti laskien noin 10%-20 %, joidenkin pyörien kohdalla jopa lähes 30%. Lain todellinen vaikutus nähdään kuitenkin vasta sitten, kun tulli alkaa soveltaa sitä.

Laki autoverolain muuttamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 14.02.2003 (Istuntopöytäkirja PTK 205/2002 vp). Vanhemman hallitussihteeri Kuitusen laatima erikoislaatuinen ja vaikeaselkoinen lakiehdotus oli tätä ennen kirjoitettu suurelta osin uusiksi. Työtaakan sai kantaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaos. Saatujen tietojen mukaan se käytti korvaavaa lakitekstiä työstettäessä apunaan tullin asiantuntemusta.

Lain valmistelu

Lain syntyyn liittyi värikkäitä vaiheita, jotka eivät anna kovin mairittelevaa kuvaa parlamentarismista Suomessa. Lainvalmistelun vakiintunut käytäntö on, että valmisteluvaiheessa kuullaan intressiryhmiä, joita asia koskee. Valtiovarainministeriön Kuitunen sivuutti tämä kokonaan. Virallista lausuntoa hän ei ottanut keltään. Epävirallista konsultointia kenties tapahtui autokaupan kanssa.

Tämän seurauksena jäi kansalaisjärjestöjen oman aktiivisuuden varaan toimittaa lausuntonsa eduskuntaan. Lausunnot käsittelevä osasto siellä oli valtiovarainvaliokunnan verojaos. He joutuivat tässä tilanteessa tekemään työtä, joka olisi kuulunut valtiovarainministeriölle. Tämä on yksi osa sitä ministeriöiden huonoa lainvalmistelua, josta on esiintynyt polemiikkia laajasti viime aikoina.

Kuitusen omapäisistä menettelytavoista syntyy mielikuva, että hän pitää itseään ainoana, joka kykenee hoitamaan autoverotusta maassa. Tällä kertaa hän meni pitemmälle kuin koskaan. Huhutaan, että tämän seurauksena laidat olisivat vihdoin tulleet ministeriössäkin vastaan. Saamiemme vahvistamattomien tietojen mukaan hän ei enää vastaisuudessa saisi valmistella autoverolakeja.

Myös MMAF toimitti tammikuussa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaokselle oman lausuntonsa koskien ehdotusta autoverolaiksi, katso Harrastajajärjestöjen lausunnot autoverolain muutosehdotuksesta (15-01-03). Lausunto pyrittiin kirjoittamaan mahdollisimman selväkieliseen muotoon ja sisältö on oletettavasti kenen tahansa helposti ymmärrettävissä.

Lausunto tuki SMOTO:n lausuntoa aiheesta. Työnjako toimi siten, että SMOTO:n lausunto käsitteli aihetta juridisemmalla otteella, pykäläkohtaisesti. MMAF painoi tueksi päälle toiselta rintamalta, enemmän kerronnallisella sanankäytöllä.

Tutkittaessa verojaoksen tekemiä muutoksia lakiesitykseen voidaan havaita, että mp-järjestöjen lausunnot on otettu huomioon. Kaikkia lausuntojen ehdotuksia jaos ei ole laittanut esitykseen, mutta ei myöskään sivuuttanut lausuntoja totaalisesti.

Lausunnot valiokunnalle

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston valmistellessa asiaa, lupailtiin MMAF:n ohella tietääksemme sekä SMOTO:lle että MP-Kauppiaat ry:lle (vähittäiskauppiaden yhdistys) tilaisuutta päästä verojaoston suullisesti kuulemaksi. Tilaisuus ei koskaan toteutunut yhdellekään näistä.

Verojaostossa ovat sen sijaan olleet kuultavina: vm:stä valtiovarainministeri Sauli Niinistö, ylijohtaja Lasse Arvela, vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen ja neuvotteleva virkamies Merja Sandell. Oikeusministeriöstä kuultiin lainsäädäntöneuvos Arja Mannerta. Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen edusti liikenne- ja viestintäministeriöä. Korkein hallinto-oikeus oli edustettuna esittelijäneuvos Marina Äimän toimesta. Erikoistutkija Jan Nybondas toi kilpailuviraston näkemyksen. Tullia edustivat johtaja Reijo Virtanen, tulliveropäällikkö Marko Koski ja tullisihteeri Karolina Lehto.

Vaikka moottoripyöräilijöitä ei paikalle kutsuttu lainkaan, autoala sai sisään ison konkkaronkan. Se koostui niin liike-elämän kuin kuluttajien järjestöjen edustajista. He olivat: toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto ry; toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry; toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry sekä toimitusjohtaja Mikael Teerilahti, Suomen Autoalan Tietopalveluverkko oy Autodata.

Juridista asiantuntemusta toivat professori Esko Linnakangas, Lapin yliopisto ja tutkija Santtu Turunen, Helsingin yliopisto.

Kirjallisen lausunnon ovat verojaokselle toimittaneet MMAF:n ja SMOTO:n ohella MP-Kauppiaat ry, Invalidiliitto ry, Veronmaksajien Keskusliitto ja Teknisen Kaupan Liitto.

Aloitteet roskiin

Varsinaisen esitystekstin ohella verojaosto otti kantaa kymmeneen kansanedustajien tekemään laki- ja toimenpidealoitteeseen, jotka koskivat autoveroa. Näistä löytyi hyviä asioita alkaen invalidien autoverohuojennuksista aina FHRA:n alullepanemaan prosenttirajan nostoesitykseen. Petri Salo kokoomuksesta teki käytännössä tuon aloitteen, jonka allekirjoitti myös 12 hänen puoluetoveriaan. Aloitteessa ehdotettiin, että yli 25-vuotiaat ajoneuvot menisivät uudelleen verolle vasta, kun 65 % osista vaihdetaan.

Verojaos esitti kaikkien näiden aloitteiden hylkäämistä ja sen eduskunta tekikin. Liekö tuonkin prossajutun hylkäys ollut silkkaa poliittista peluuta. Aloitteen allekirjoittajat kun tulivat kaikki yhdestä puolueesta. Kenties vaalien alla toisten aloitteille ei heru tukea, "etteivät saisi pisteitä".

Kaiken kaikkiaan varsinainen autoverolakimuutos hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Valtiovarainvaliokunnassa mietintöön jätettiin yksi vastalause. Sakari Smedsin /kd ja Bjarne Kallisin /kd jättämässä vastalauseessa kritisoitiin sitä, että hallituksen esityksessä ajoneuvoa pidettäisiin käytettynä vain, jos se on ollut rekisteröitynä tai käytössä kauemmin kuin kuusi kuukautta. Vastalauseessa todettiin: "Mitään perusteluja sille, että kuuden kuukauden vanhaa autoa verotettaisiin uutena, ei tietenkään ole olemassa."

Eduskunta kuitenkin päätti, että vasta ensi vuoden alusta lähtien alle kuusi kuukautta vanhaa ajoneuvoa ruvettaisiin verottaman käytettynä. Erikoista, että tällainen EU-laiton asia korjataan tarkoituksellisesti lähes vuoden viiveellä, kun se olisi voitu tehdä heti!

Lain sisällöstä

Siteeraamme yleisluonnehdintana Klaude Bremerin sanoja, "esitys on hätkähdyttävän paljon parempi" kuin Kuitusen aikaansaannos. EU-oikeudelliset ongelmat poistuvat suurelta osin. SMOTO:n ajamaa ja MMAF:n tukemaa tavoitetta, moottoripyörien autoveron poistoa, ei tosin saavutettu. Kohti parempaa kuitenkin kuljetaan.

Motskarijärjestöjen lobbauksella oli tehoa. Vaikkei edes päästy paikanpäälle kuultaviksi, verojaos tiputti moottoripyörien autoveroa. Käytettyjen autojen veroa se sen sijaan kiristi hieman verrattuna ns. kuitusen esitykseen.

Uusien moottoripyörien veroprosentit, kokoluokka ja veroprosentti:
Enintään 130 cc8 %
131-255 cc10 %
256-355 cc13 %
356-505 cc16 %
506-755 cc18 %
756 cc tai yli20 %

Käytettyjen moottoripyörien veroprosentit, kokoluokka ja veroprosentti:
Enintään 130 cc9 %
131-255 cc12 %
256-355 cc15 %
356-505 cc19 %
506-755 cc21 %
756 cc tai yli23 %
Uusien vero

Uusien moottoripyörien vero määräytyy uudella tavalla. Verotusarvona pidetään maahantuojan tullille ilmoittamaa ohjevähittäishintaa. Se on hinta, jolla uusi pyörä tarjotaan kuluttajille ostettavaksi. Veron määrä on kuutiotilavuuden mukaan 8-20 % verotusarvosta.

Käytettyjen vero

Käytettyjen moottoripyörien verotus muuttuu samalla tavalla kuin autojenkin. Vero määrätään tiettynä prosenttiosuutena pyörän yleisestä vähittäismyyntiarvosta, jolla tarkoitetaan samanlaisen, jo Suomessa rekisteröidyn pyörän käypää arvoa veroilmoituksen tekohetkellä. Laissa myös mainitaan erityisesti, että verotusarvon lähtökohdaksi voidaan ottaa jonkin muun maan kuluttajahinta.

Veroprosentti, eli veron suhteellista osuutta kuvaava osuus vaihtelee kuutiotilavuuden mukaan ennen 1.1.2003 valmistettujen käytettyjen pyörien osalta välillä 9-23%.

Osaprosentit

Prosenttipelleilyynkin tulee muutoksia. 33 %-sääntö poistuu. Lisäksi jyvityssääntöjä edellytetään muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella siten, että kulutusosia ja pyörän liikenneturvallisuutta parantavia osia ei lueta mukaan verotuksessa laskettaviin prosentteihin. Suunta on siis parempaan päin.

Veron palautettavuudesta ei ole säännöstä uudessakaan esityksessä. Edelleenkään sisämarkkinat eivät siis toimi siltä osin, että ajoneuvon voisi käydä vaihtamassa muualla EU:ssa häviämättä veroissa.

Jos katsotte asiakirjoja esim. eduskunnan nettisivuilta (http://www.eduskunta.fi/) hallituksen esityksen numero on HE 271/2002 vp ja verojaoksen mietintö VaVM 46/2002 vp. Myös liikennevaliokunta antoi käsittelyn varrella asiasta lausunnon; LiVL 21/2002 vp.

Lausumat

Valtiovarainvaliokunta liitti lakiesitykseen seuraavat lausumat:
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin autoverolain jatkovalmistelun käynnistämiseksi niin, että pakettiautojen sekä eräiden erityisajoneuvojen, kuten muutto-, museo- ja harrasteautojen, tilataksien sekä invalidiautojen verotusta koskevien säännösten ajantasaisuus tarkistetaan. Pakettiautoja koskevan tarkastelun yhteydessä tulee tarkistaa myös voimassa olevat pakettiauton tilavuus- ja muut määrittelyt lain 23 ja 24 §:ssä. Jatkovalmistelun tulee tapahtua alusta asti riittävän laajapohjaisen asiantuntemuksen turvin. Jatkovalmistelu tulee käynnistää pikaisesti niin, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy lisäksi toimenpiteisiin autovero- ja moottoriajoneuvoverolainsäädännön laaja-alaiseksi uudistamiseksi pitemmällä aikavälillä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten verojärjestelmän avulla voidaan edistää ympäristöohjausta ja -tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joiden avulla Tullille voidaan taata riittävät voimavarat autoverotuksen toimeenpanoa varten.

4. Eduskunta edellyttää liikenne- ja viestintäministeriön antavan asetuksen, jonka mukaan autoverolain 3 §:n mukaista prosenttiosuutta laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia vaihdettavia kulutusosia, joiden vaihtaminen on välttämätöntä liikenneturvallisuuden vuoksi tai osia, jotka parantavat ajoneuvon liikenneturvallisuusominaisuuksia.

Kohdat 1 ja 4 ovat harrastajille erityisen merkityksellisiä. Meidän on oltava aktiivisia, jotta uuden hallituksen aikana todella ryhdytään näihin toimiin.

Lisää selvitystä autoverolakimuutoksen käytännön merkityksestä tulee näille MMAF:n www-sivuille maaliskuun kuluessa. Lisätietoa löytyy myös SMOTO:n www-sivuilta http://www.smoto.fi/.


  
   Go to the top of this page Hallituksen Esitys Uudeksi Alkoholiverolaiksi (05-02-03)

Valtionvarainministeriö tehostaa toimintaansa hallitun rakennemuutoksen kautta. Ensimmäisinä toimenpiteinä alkoholiveroyksikkö sulautetaan autoveroyksikköön. Tämä tarkoittaa myös veron kantamisen perusteiden ja asiaan liittyvien verolakien yhtenäistämistä.

Hallituksen ehdotus uudeksi alkoholiverolaiksi noudattaa voimassaolevan autoverolain hyväksi ja Euroopan yhteisöjen oikeussääntöjen kanssa yhteensopivaksi havaittua käytäntöä. Kaikesta alkoholista perittävä verotaso halutaan pitää Suomessa ylhäisenä koska se on valtionvarainministeriön teettämän salaisen selvityksen mukaan merkittävä valtiontalouden fiskaalinen komponentti. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut, että kotimainen terveydenhuolto ei selviä 5,5 miljoonasta päivittäin juopuvasta kansalaisesta. Euroopan yhteisöjen oikeussääntöjen mukaisesti jäsenvaltio voi periä maahantuonnin yhteydessä veroja mutta kuitenkin vain niin, että maahantuotavasta alkoholista perittävä vero ei missään olosuhteissa ole suurempi kuin vastaavan kotimaisen alkoholijuoman vero. Kansallisella alkoholiverotuksella ei saa syrjiä EU:n sisämarkkinoiden alkoholikaupankäyntiä.

Alkoholiverolain säädös veron määräytymisestä

Kaikesta alkoholista kannettava vero on alkoholiverolaissa tarkemmin määriteltävän vastaavan alkoholijuoman yleinen kuluttajahinta verotusajankohtana kerrottuna kertoimella k, jonka arvo saadaan kaavasta: k=0,85*(p*H*c- V)/H jossa p on alkoholitilavuusprosentti, H on alkoholijuoman alkoholiverolain säännöksiä soveltaen määrätty yleinen kuluttajahinta juoman valmistusajankohtana, c on alkoholijuoman verotusarvon osuutta tarkoittava kerroin sekä V on elintarvikeministeriön salaiseksi määritelty juomakohtainen sosiaaliturvakerroin. Mikäli kyseiselle juomalle ei löydy omaa kerrointa V, voi tullilaitos halutessaan käyttää jotain muuta kerrointa.

Viinarallin lopettamiseksi valtio on päättänyt yhtenäistää kotimaisen ja tuontiviinan verokannat ja verovapaista tuontikiintiöistä luovutaan. Vero määrätään samansuuruiseksi, kuin vastaavalla viinapullolla Suomessa. Mietojen juomien, joita myydään myös vähittäiskaupassa, vero lasketaan K-kauppojen ja Alkon painotetun keskihinnan mukaan. Laskelmaan voidaan asiakkaan erityisestä kirjallisesta anomuksesta sisällyttää myös Lidl:in hinta.

Jos Suomen markkinoilta ei löydy vastaavaa viinapulloa, lasketaan vero lähinnä vastaavan viinapullon mukaan. Tähän vaikuttaa viinan tyyppi (brandy, viski ym.) sekä alkoholi- ja sokeripitoisuus. Tullilaboratorio suorittaa tarvittavat tutkimukset tuojan omalla kustannuksella. Tutkimuksia ei tarvita, mikäli viinapullon mukana tulee vaatimuksenmukaisuustodistus. Tämän lisäksi Suomen kohdalla tulee vielä varmistaa ettei atsovärejä ole käytetty.

Huolimatta vaadituista asiakirjoista, kaikki pullot pitää käydä näyttämässä alkoholikatsastuskonttorilla, missä tarkistetaan että pullot tai tölkit ovat asianmukaisessa kunnossa ja että niitä ei ole avattu. Jos kuitenkin viinapullo tuodaan maahan käytettynä, katsastusmiehen tulee varmistaa, että sisältö vastaa tuoteselostetta. Mikäli käytettyä pulloa ei katsasteta 30 vuorokauden kuluessa maahantuonnista, määrätään pullolle ulosottokelpoinen uuden vastaavan pullon alkoholivero korotettuna kertoimella 2,25.

Jos henkilö on asunut ulkomailla vähintään vuoden ajan, saa maahan tuoda tiettyyn eurorajaan saakka verotonta viinaa. Edellytyksenä on, että tämä viina on ostettu omaan käyttöön ja sitä on käytetty vähintään 6 kk ajan. Pullojen tulee siis olla korkattuja ja niiden sisällöstä pitää puuttua vähintään 30%. Lisäksi tarvitaan puolueettomien täysi-ikäisten todistajien valaehtoiset lausunnot, että maahanmuuttaja on itse kuluttanut tämän alkoholin juomalla, eikä suinkaan veroa kiertääkseen kaatanut viinaa viemäriin. Ostokuitit on luonnollisesti esitettävä puolen vuoden takaa.

Muuttoviinaa ei saa luovuttaa kotimaassa toiselle, vaan se pitää juoda itse. Paitsi jos sitä säilyttää hyllyssä vähintään kolme vuotta ostopäivästä (josta vähintään vuosi Suomessa), jonka jälkeen pullosta saavat hörpätä muutkin kuin perheenjäsenet. Jos pullon omistaja on kuitenkin estynyt itse juomaan pullosta, mutta känniin pitää päästä, voi joku ulkopuolinenkin koskea pulloon, tosin vain sillä edellytyksellä, että alkoholi kuitenkin päätyy pullon omistajan vereen.

Kotimaasta ostettuun virallisen maahantuojan eli Alkon maahantuomaan viinaan ei saa laittaa enempää kuin 50% blandista, muuten alkoholivero menee uudelleen maksuun uuden korkkaamattoman tuotteen verokannan mukaisesti. Tuontiviinaan ei saa laittaa kuin 33% blandista, sillä eihän sitä tiedä mitä sinne on jo ulkomailla sekoitettu. Viinan kaataminen pullosta toiseen johtaa aina alkoholiveron perimiseen täysimääräisenä uuden ja korkkaamattoman pullon mukaisesti.

Oma- ja pienpanimovalmisteet tulee hyväksyttää VTT:n laboratoriossa. Tasaisen laadun takaamiseksi ja erilaisia testejä varten tutkittavaksi pitää omalla kustannuksellaan toimittaa vähintään kuusi identtistä pulloa. Kotimaassa tehdyn omavalmisteen pitää olla pullotettu kierrätyspulloon, tai mikäli pullo ei ole kierrätettävä, sille täytyy itse järjestää kierrätys tai siitä pitää etukäteen jo maksaa jätemaksu. Mikäli omavalmisteen teossa ei ole käytetty ns. kotiviinipakkauksia tulee pakkauksen vaatimustenmukaisuus osoittaa viranomaisen erikseen määrittelemällä tavalla. Pullotusta valvoo elintarvikelaboratorio. Etiketin vaihto tulkitaan tuottamukselliseksi viranomaisen erehdyttämiseksi ja siitä voidaan tuomita enintään 60 päiväsakkoon tai kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Kunnallinen terveydenhuolto ei huolehdi kuin niistä alkoholimyrkytyksistä, jotka johtuvat virallisen maahantuojan tuomista viinoista. Omatuontiviinoista johtuvat myrkytykset ja niiden jälkiseuraukset eivät kuulu sosiaaliturvan piiriin, vaan ne täytyy hoitaa yksityisellä puolella. Tiettävästi vakuutusyhtiöt eivät myöskään myönnä koti-, henki- tai tapaturmavakuutuksia henkilöille, joiden hyllyssä on maahantuontiviranomaisten ilmoituksen mukaan muun kuin Alkon maahantuomia alkoholijuomia.

Myös moottoripyöristä maksetaan sekavaa autoveroa

Yllä oleva pakina karrikoi motoristien kokemia ongelmia autoverolain kanssa. Moottoripyörien korkea erillisverotus ei palvele veron alkuperäisiä säätämisperusteita. Moottoripyöristä perittävän erillisveron nettovaikutus valtiontalouteen on erittäin pieni, vain muutamia miljoonia euroja. Moottoripyörien korkea erillisverotus toimii koko alan kehityksen jarruna ja on siten esteenä paitsi alan työllisyydelle niin myös valtion moottoripyöristä saatavien ALV-tulojen kasvulle.


  
   Go to the top of this page Nimienkeruu Moottoripyörien Erillisveron Poistamiseksi (21-01-03)

SMOTO on käynnistänyt nimienkeruukampanjan moottoripyörien erillisverotuksen järkeistämiseksi. Nimienkeruu on osa laajempaa moottoripyörien erillisveron kaatokampanjaa. Moottoripyörien rakentajille autovero on suurin ongelmien aiheuttaja, korkeasta erillisverostahan johtuvat myös sekavuudessaan maailmaluokkaa olevat prosenttisäännöt.

Edellisen kerran nimiä kerättiin vuonna 1998 (Kansalaisadressi menestyi 14-05-98) ja silloin adressiin saatiin yli 60000 nimeä. Valitettavasti tulokset jäivät tuolloin laihoiksi, eduskunta siirsi yhden kaikkien aikojen suurimmista kansalaisadresseista arkistoon pölyttymään. Tällä kertaa adressin ajoitus on kuitenkin huomattavasti otollisempi, autoverorakennelma natisee pahasti kaikista liitoksistansa ja kyse on enään vain siitä koska korttitalo tulee alas. Kansalaisadressilla saadaan jälleen yksi naula autoveroarkkuun ja pääsemme askelen lähemmäksi Eurooppaoikeudenmukaista lainsäädäntöä.

Täytetyt adressit voi palautaa mp-näyttelyssä tai viimeistään 7.2.2003

Täytettävä adressi löytyy osoitteesta: http://www.mmaf.fi/documents/autoverolaki-nimienkeruu-20030121.rtf (47,6KB). Kerää adressiin sukulaisten, naapurien ja työkavereiden nimet ja palauta allekirjoitetut adressilomakkeet joko postitse tai mp-messuilla SMOTOn osastolle (osoitteet itse lomakkeessa).


  
   Go to the top of this page Harrastajajärjestöjen Lausunnot Autoverolain Muutosehdotuksesta (15-01-03)

Vuoden alussa suoritettu sähköpostikampanja (Sinä voit vaikuttaa - Kampanja moottoripyöräveron tiimoilta (06-01-03)) tuotti tulokseksi mahdollisuuden antaa kirjallinen lausunto valtionvarainvaliokunnan verojaostolle. Jo tämä on sinänsä merkittävä saavutus, lausunnon antaminen autoverolain muutosesityksistä on ollut aina erittäin hankalaa ja edellisen kerran se oli mahdollista vuonna 1998.

MMAF tukee SMOTO:n lausuntoa autoverolain muutosehdotuksesta ja keskittyy omassa lausunnossansa moottoripyörien kunnostamisen, entisöinnin ja rakentamisen ongelmakohtiin. MMAF katsoo, että hallituksen esitystä laiksi autoverolain muuttamisesta ei tule hyväksyä nykyisessä muodossaan. Esitykseen sisältyy merkittäviä puutteita EU:n vapaata kauppaa ja tavaroiden vapaata liikkumista koskevien EU:n perustamissopimuksen määräysten, perustamissopimuksen nojalla annettujen säädösten, sekä yhteisöjen tuomioistuimen päätösten suhteen.

Lausunnot autoverolain muutosehdotuksesta

Kirjekampanja jatkuu maapostilla

Tilanne Eduskunnassa muuttuu koko ajan ja motoristien on syytä pitää painetta yllä autoverolain puutteiden muistamiseksi. Sähköpostin käyttäminen johtaa kuitenkin kansanedustajien toiminnan hankaloitumiseen postilaatioiden täyttymisenä joten kehotamme harrastajia siirtymään perinteisen kirjepostin käyttöön.

Mallikirje löytyy osoitteesta http://www.mmaf.fi/documents/autoverolaki-kampanjakirje-20030106.rtf (14,6KB). (1) Lisää kirjeen alkuun nimesi ja osoiteesi, (2) lisää alkuun vastaanottaja, (3) tulosta, allekirjoita ja lähetä kirjeenä maapostilla. Kansanedustajien nimet löytyvät Eduskunnan www-sivuilta. Kirjeet voi lähettää omalle kansanedustajalle osoitteeseen: Kansanedustaja, Etunimi Sukunimi, Eduskunta, 00102 EDUSKUNTA / RIKSDAGEN.

   Go to the top of this page Vanhat Ja Verovapaat (15-01-03, tekstiä korjattu 13-04-03)

HDCF:n (http://www.hdcf.fi/) palstalla eräs aktiivinen harastaja huomasi kysyä: "...EU nootissa todettiin ettei EU alueelta käytettynä tuodusta ajoneuvosta saa kantaa enempää veroa kuin vastaavassa Suomessa olevassa on jäljellä! Että muistaakos kukaan minä vuonna Suomessa alettiin verottamaan moottoripyöriä!!! Oliko se 1973?? Jos niin, ei kai sitä vanhemmista vehkeistä voi edes periä veroa, kun Suomi vehkeissä sitä ei ole koskaan ollut?...".

MMAF kysyi asiaa Yhteisöjen tuomioistuimen sekä KHO:n linjaukset hyvin tuntevalta lakimieheltä joka totesi, että asian pitäisi Eurooppaoikeuden mukaisesti todellakin olla näin.

Vanhoissa pyörissä ei välttämättä ole veroa jäljellä

Moottoripyörien korkea erillisvero tuli voimaan vuonna 1974 (HE 200/1973). Lakia ei sovellettu vain 1974 tai uudemmille moottoripyörille vaan kaikille 1.1.1974 jälkeen maahantuoduille, sekä uusille että käytetyille pyörille vuosimallista riippumatta. Veron määrä perustui käytettyinä tuotujen kohdalla pelkästään ostokuitteihin.

Myös ennen vuotta 1974 on osattu satunnaisesti kerätä erillisveroja mutta vuosien 1974-2002 hirmuverotuksen mukaisista rahamääristä ei ole ollut tietoakaan. Pitää myös muistaa, että vuosien saatossa erilaiset erityisajoneuvot ovat välillä olleet jopa kokonaan verovapaita. Muun muassa Harleyn tyylikäs Servicar trike oli ns. "tavarankuljetus moottoripyörä" -pykälän nojalla muutaman vuoden ajan veroista vapaa.

Liikenteessä on siis pyöriä joista ei aikoinaan ole maksettu autoveroa laisinkaan. Vastaavan moottoripyörän maahantuonnin yhteydessä voidaan siis todeta, että verosta ei voi olla mitään jäljellä joten sitä ei voida nyt maahantuotavankaan ajoneuvon kohdalla kantaa.

Perusteiksi voi kirjoittaa, että EU:n perustamissopimuksen 95 artiklan sekä direktiivin 83/183/ETY mukaan veroja ei maahantuonnin yhteydessä voi periä enempää, kuin mitä kyseisestä moottoripyörästä olisi peritty sen valmistumisvuotena. Tätä tulkintaa tukevat sekä yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (19.9.2002 C-101/00) että korkeimman hallinto-oikeuden tuomio (KHO 16.12.2002/85).

Sellaiset henkilöt, jotka ovat viimeisen kolmen vuoden aikana tuoneet EU-alueelta käytetyn moottoripyörän, jollaiset ovat joskus olleet Suomessa autoverovapaita, ja joutuneet maksamaan maahantuonnin yhteydessä autoveroa sekä arvonlisäveroa voivat riitauttaa maksamansa verot edellä mainituin perustein. Verot pitäisi tulla korkoineen takaisin.

  
  
  
   Go to the top of this page Sinä Voit Vaikuttaa - Kampanja Moottoripyöräveron Tiimoilta (06-01-03)

Nyt on aika toimia moottoripyörien verotuksen ja säädösten epäkohtien vuoksi. SMOTO on yhdessä MMAF:n kanssa laatinut oheisen mallikirjeen, jonka avulla voit henkilökohtaisesti lähestyä kansanedustajaasi sekä tuntemiasi median edustajia.

Jokainen voi vaikuttaa!

Voimme vaikuttaa moottoripyörien verotukseen vain massalla. Tämä edellyttää jokaisen motoristin aktiivisuutta. Tavoitteena on, että sanomamme ylittää kansanedustajien huomiokynnyksen niin, että moottoripyörien verotus laitetaan kuntoon kerralla ilman uutta useiden vuosien oikeustaistelu- ja valituskierrettä.

Mallikirje löytyy osoitteesta http://www.mmaf.fi/documents/autoverolaki-kampanjakirje-20030106.rtf (14,6KB). (1) Lisää sekä kirjeen alkuun että loppuun oma nimesi, (2) lisää alkuun vastaanottaja, (3) tulosta ja lähetä kirje joko maapostilla tai sähköpostitse. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, nimet löytyy Eduskunnan www-sivuilta.

Ongelmat uudessa eutoverolain ehdotuksessa

Hallituksen esityksessä autoverolain muuttamiseksi (annettu 30.12.2002) on sekä uusien että käytettynä maahantuotujen moottoripyörien osalta useita epäkohtia ja puutteita sekä ristiriitaisuuksia EU-lainsäädännön kanssa. Suomessa on yli sata tuhatta moottoripyörän omistajaa, joiden oikeusturvaa ei ole riittävästi huomioitu autoverolain ehdotuksen valmistelussa.

Sekä yhteisöjen tuomioistuimen (19.9.2002) että korkeimman hallinto-oikeuden (16.12.2002) antamat tuomiot on moottoripyörien osalta sivuutettu kokonaan.

Vaatimus verotuksen avoimuudesta ei edelleenkään toteudu. Lakiehdotuksesta puuttuu kokonaan yksityiskohtaiset perustelut ja perusteluina on käytetty ehdotuksen kiireellisyyttä. Lainmuutostarve on ollut tiedossa jo vähintään vuodesta 1998.

Moottoripyörien verotus on yhä syrjivää. (1) Maksettu vero ei ole palautuskelpoinen vietäessä ajoneuvo toiseen EU-maahan. (2) Lakiehdotus ei muuta käytettynä maahantuotavien moottoripyörien verotuksen perusteita vaan pohjaa yhä vanhaan lineaariseen ikävähennysjärjestelmään.

Vastaavia vapaa-ajan harrastekäyttöön tarkoitettuja muita ajoneuvoja ei veroteta kuten moottoripyöriä. Moottoripyörien korkean verottamisen alkuperäiset perusteet (turvallisuus ja kotimaisen kaupan suoja) eivät enää päde. Nykyinen moottoripyöristä kannettu vero ei todennäköisesti edes riitä kattamaan valvontajärjestelmästä valtiolle koituvia kuluja. Mikäli moottoripyöriä halutaan yhä verottaa korkeasti sille tulee löytyä taloudelliset tai muut hyvät perustelut.

Korkea ja monimutkainen moottoripyörien verotus toimii alan kehityksen esteenä. (1) Lakiehdotuksen perusteluissa voivotellaan nykyisen verojärjestelmän ylläpidon ja seurannan vaikeutta sekä niiden epäkohdista johtuneita väärinkäytöksiä. Ratkaisuna tarjotaan entistä sekavampia verotusmalleja. (2) Koko moottoripyöräala kärsii sekavista ja vaikeasti ennustettavista säännöksistä. Suomeen ole muodostunut moottoripyöräalan pienteollisuutta ja työpaikkoja, kuten naapurimaissa joissa verotusta ja siihen liittyviä säännöksiä on yksinkertaistettu.

Lakiehdotuksessa on moottoripyörien osalta useita kohtia jotka ovat ristiriidassa EU:n perustamissopimuksen 95 artiklan sekä direktiivin 83/183/ETY kanssa. Sekä yhteisöjen tuomioistuin (tuomio 19.9.2002) että korkein hallinto-oikeus (tuomio 16.12.2002) ovat tuomioissaan vaatineet autoverolailta paitsi avoimuutta ja syrjimättömyyttä, niin myös yhteensopivuutta kyseisten direktiivien kanssa. Komissio on myös tuoreessa huomautuksessaan (17.12.2002, 2001/2091, C(2002)5448)) huomauttanut näiden puutteiden korjaamisen, erikseen nimenomaan moottoripyörien osalta, tahallisesta viivyttelystä ja välttelystä.

Tavoitteet moottoripyöräverolle

Sekä SMOTO:n että MMAF:n tavoite on edelleen 0%:n verokanta moottoripyörien erillisveron suhteen (Moottoripyörien korkealle verottamiselle ei perusteita (22-09-02)). Suomi on ilmoittanut harmonisoivansa verotuksen EU:n yleiselle tasolle. Esitämme Ruotsin ja Saksan malleihin vedoten, että moottoripyöriä tulee verottaa vain arvonlisäverolla, ei erillisellä kulutusverolla kuten nykyään.

Muutokseen tarvitaan hallituksen päätös. Tavoite ei ole mahdoton, onnistuihan se karavaanareiltakin matkailuautojen kanssa. Koko ala lukuunottamatta muutamia moottoripyöräkauppiaita joilla on suuret varastot joko käytettyjä tai uusia pyöriä joista verot on jo maksettu, ovat samalla kannalla. Pitkällä tähtäimellä pieni moottoripyörien erillisvero olisi kaikkien etu.

   Go to the top of this page Kirjekampanja Kantaa Hedelmää (08-01-03)

MMAF:n ja SMOTO:n yhdessä masinoina kirjekampanja moottoripyöristä maksettavan autoveron epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on onnistunut. Eduskunnassa on noteerattu motoristien huolet ja vaatimukset. Asiaan on useiden eri kansanedustajien puheenvuorojen ja suorien vastausten mukaan luvattu perehtyä perusteellisesti.

Vuorokaudessa yli tuhat kampanjakirjettä

Eduskunnan kahviosta kantautuneiden epävirallisten arvioiden mukaan kampanjakirjeitä meni ensimäisen kampanjavuorokauden aikana perille yli tuhat kappaletta! Voitaneen siis todeta, että kampanja on saavuttanut tavoitteensa huomion osalta ja lisäkirjeiden lähettäminen ei enää ole välttämätöntä.

MMAF haluaa tässä yhteydessä kiittää kaikkia motoristeja jotka ovat osallistuneet kampanjaan lähettämällä kirjeitä kansanedustajillemme. Kampanjan menestys on ylittänyt paitsi MMAF:n niin myös kansanedustajien odotukset.

Vaikka kampanjan lopullinen tavoite epäonnistuisikin ja autoverolain ehdotus hyväksyttäisiin karvoineen niin kampanjaa ei voi sanoa turhaksi. Jos ongelmia ei nyt korjata niin ne ovat ainakin perusteellisesti tiedossa. Tämä edesauttaa seuraavalla kommentointikierroksella, sellainen tulee varmasti joskus.


Go to the top of this page Miksi Motoristien Pitäisi Kiinnostua Moottoripyörien Verotuksesta? (06-01-03)

Jarmo kaatuu uudehkon Bemarinsa kanssa parkkipaikalla. Ei mikään iso juttu, pyörä kaatui paikallaan ja naarmuja tulee sinne tänne. Vaihtoon menee vasen kansi ja pytty, vasemman puolen vilkut, pakoputki, katteenpuolikas ja läjä muita pikkuosia. Koko hoito korjataan vakuutusyhtiön piikkiin.

Seuraavana kesänä Jarmo myy pyörän Pekalle, pyörä on Pekan silmissä täysin virheetön ja uuden veroinen. Pari vuotta myöhemmin Pekan perään ajetaan liikennevaloissa. Pekalle ei käy mitenkään, mutta pyörästä menee sekä takapää että keula uusiksi.

Pekka korjauttaa pyörän korjaamolla uusilla alkuperäisosilla, koska osat ovat heti saatavissa eikä Pekka halua tinkiä turvallisuudesta. Pekka pysäytetään saman kesän ratsiassa ja poliisi kiinnittää huomion kulumattomiin uuden näköisiin osiin ja siihen että keula ei ole samanlainen kuin Poliisin omassa, saman vuosimallin pyörässä. Rekisteriotteessa ei kuitenkaan ole merkintää osavaihdoksista, joten poliisi poistaa Pekalta kilvet ja määrää Pekan pyörän katsastukseen.

Katsastuksessa katsastusmies kyselee muista osavaihdoksista ja Pekka kertoo avoimesti peräänajosta johtuneista korjauksista. Katsastaja merkkaa nämä ylös, mutta huomaa pyörän historiaa penkoessaan, että moottoripyörään on tehty aikaisempien kaatumisten takia myös muita korjauksia.

Yhteenlaskussa todetaankin, että ns. prosentit eivät riitä, vaan Pekan moottoripyörästä pitääkin maksaa autovero uusiksi. Pekka saa katsastusinsinööriltä autoverolapun, korotuksineen 13 000 EUR. Pyörällä ei voi ajaa ennen kuin vero on suoritettu.

Pekka ei voi uskoa asiaa todeksi, vaikka lasku on kädessä ja pyörä kilvetön. Kansalaisen oikeustaju on sanut paitsi kovan niin myös kalliin kolauksen.

Taustatietoa - Moottoripyöristä maksetaan korkeaa autoveroa

Moottoripyörien korkeasta autoverotuksesta on lähinnä kaksi seurausta: Kalliit moottoripyörät ja monimutkainen veronkierron esto- ja valvontajärjestelmä.

Korkean autoveron takia moottoripyörät ovat Suomessa tuplasti kalliimpia kuin muualla Euroopassa. Autoverolain puutteiden takia tämä taas johtaa monenlaisiin ongelmiin, muun muassa EU:n sisämarkkina-alueella syrjiviin tilanteisiin, jos omistajan vaihdos tapahtuu Suomen rajojen yli.

Jotta veroa ei kierrettäisi, on sen suojaksi luotu monimutkainen valvontasysteemi, ns. prosentti- ja jyvitysjärjestelmä. Systeemi perustuu käytännössä pulttien ja mutterien laskemiseen.

Systeemi tekee pyörien korjaamisen, entisöinnin ja rakentelun vaikeaksi, sillä tehtyjen korjausten seurauksia on vaikea tai mahdoton ennustaa. Käytännössä viranomaiset eivät ole olleet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kiinnostuneita muista, kuin selkeästi alkuperäisestä muunnelluista ajoneuvoista. Mikään ei takaa, että tämä olisi pysyvä tila, päinvastoin; merkkejä linjan tiukkenemisesta on lukuisia.

Laki ei tee eroa mallin omien tehdasosien, toisen mallin tehdasosien tai itse tehtyjen osien käyttämisen välillä. Osien alkuperäisyyden todistetaakka on omistajalla, vaikka osat olisivat edellisten omistajien jäljiltä. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että aivan tavallisista, alkuperäisosin tehdyistä korjauksista voidaan verottaa motoristia raskaalla kädellä.

  
  

URL: http://www.mmaf.fi/    Email:webmaster@mmaf.fi
Modified Motorcycle Association of Finland pages are sponsored by Compart Oy
This page is powered by Microsoft Notepad ®
View site statistics